Es permet el ball als banquets i restaurants, tot i que es prorroguen dues setmanes més les restriccions actuals antiCOVID

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

En aquesta nova Resolució s'’habilita la possibilitat de ball en hotels, restaurants i salons de banquets.

Per tal de poder desenvolupar auqesta activitat, caldrà:

a) Presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent per a per accedir a banquets, celebracions i actes socials que se celebrin a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en espais tancats.

b) Aforament del 80% en espais interiors.

c) Els  locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden celebrar l’activitat sense cap requisit d'entrada.

Quines hauran de ser les Mesures a seguir:

- No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés.

- S'ha de garantir la ventilació mínima establerta i es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

- Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.

- Ús de mascareta obligatori quan no es consumeix.

- S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

Tanmateix us recordem que s''ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2, i que l'ús de la mascareta continúa sent obligatori mentre no s'està menjant o bevent.

L’activitat de ball està permesa, subjecta als criteris següents:

- Quan, amb subjecció a la normativa sectorial pròpia, en els establiments d'hostaleria i de restauració, inclosos els salons de banquets, es realitzin activitats en què hi hagi la possibilitat de ball, a aquestes activitats els són d'aplicació les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 19 d'aquesta Resolució, que són les següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

A aquests efectes, la persona que vulgui accedir a aquests espais ha de presentar qualsevol dels certificats previstos, en suport digital o en suport paper, a les persones designades per al control d'accessos per part de la persona titular o responsable de l'establiment, les quals en faran comprovació, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

Com a recomanació d’aplicació per realitzar aquest control, suggerim la següent: https://verificacovid.gencat.cat/

Així mateix, s'han d’aplicar altres mesures relatives a les limitacions d'accés establertes en la legislació en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives:

- A l'entrada dels espais on es dugui a terme l’activitat, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi els clients de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés a l’espai, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, els espais i terrasses a l'aire lliure.

D'altres consideraciuons en relació a l’activitat de ball en aquests espais :

a) En els espais interiors s'ha de limitar l'aforament al 80% de l'autoritzat.

b) No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés.

c) S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

d) Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.

e) És obligatori dur permanentment posada la mascareta. Aquesta només es podrà enretirar en el moment precís de menjar o beure, de forma que entre cadascun d'aquests moments caldrà que es faci novament ús de la mascareta.

f) S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.

g) Les mesures establertes en aquest apartat són d'aplicació preferent a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, el qual s'aplica en tot allò que no hi entri en contradicció.

Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració.

Es permet el consum a peu dret, excepte en la pista de ball, on no es permet el consum.

REUNIONS LABORALS

Congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables:

- No hi ha restriccions sobre els seus aforaments.

- La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats requereix que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

A banda d'aquesta mesura, segueixen en vigor totes les que ja ho estaven:

• Aforament limitat al 80% a l'interior dels locals d'oci nocturn i similars (amb presentació obligatòria de certificat COVID i ús de la mascareta mentre no s'està consumint)

• Prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 i les 6h de la matinada

• Prohibit vendre alcohol a les botigues de conveniencia entre les 22h i les 6h

Les autoritats insisteixen en la necessitat de continuar mantenint les mesures bàsiques de prevenció davant de la COVID-19:

• Utilitzar correctament la mascareta (tapant nas i boca) als llocs d'ús obligatori

• Mantenir la distància de seguretat entre persones sempre que sigui possible

• Aplicar les mesures higièniques (rentat de mans, ventilació d'espais, etc)

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Resolució ha entrat en vigor avui 5 de novembre de 2021.

La durada de les mesures s'estableix per 14 dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.