La mascareta ja no és obligatòria als interiors, però crea dubtes en els Centre de Treball davant la manca de precisió de la mesura en aquest àmbit

Avui, 20 d’abril de 2022, ha entrat en vigor el Reial Decret 286/2022 pel que es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes amb motiu del brot epidemiològic del virus SARS-CoV-2.

La norma, que entra en vigor avui mateix 20 d’abril, deixa sense efecte les previsions que es contenien en les anteriors normes (Reial Decret 115/2022 i Llei 2/2021) i estableix l’obligatorietat de dur-la, per a persones amb 6 o més anys, en els següents supòsits:

  • En els centres i serveis sanitaris per part de les persones que hi treballin, les persones visitants i de les pacients (aquestes últimes amb l’excepció de quan romanguin a l’habitació).
  • En els centres sociosanitaris les persones treballadores i les persones usuàries quan estiguin en zones compartides.
  • En els medis de transport aeris, de ferrocarrils, per cable, autobusos i transport públic.
  • En els medis de transport marítim quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat (1,50 metres) a excepció de les cabines compartides amb nucli de convivència.

No serà obligatòria la mascareta en aquelles persones que, per ús de la mascareta, puguin resultar perjudicades per patir algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria. Tampoc ho serà en aquelles activitats en les que l’ús mascareta resulti incompatible.

Centres de treball.

En l'entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de màscares.

No obstant això, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals podran determinar les mesures preventives adequades que hagin d'implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivés de la referida avaluació de riscos laborals.

Des de PIMEC, lamentem que no es tracti d’una mesura consensuada entre Govern i Agents Socials, reiterem que cal obrir urgentment espais de concertació per tal d’establir uns criteris clars sobre l’ús de la mascareta als centres de treball  i evitar així conflictes en el si de les empreses i dels serveis de prevenció.

En qualsevol cas, considerem que el fet que l’obligatorietat d’ús passi a ser una mesura subsidiària, i una nova responsabilitat dels empresaris i empresàries, quan es tracta d’una qüestió de salut pública i no d’un risc laboral, és una situació injusta en tant que aquesta responsabilitat no s’hauria de traslladar a les empreses.

En aquest sentit, recomanem aplicar el criteri de prudència i sentit comú, i procedir a la revisió per mitjà de tècnics especialitzats de les avaluacions de riscos, guies i protocols existents a les empreses. No obstant, davant del dubte; el més recomanable és la utilització de mascaretes (quan no siguin possible altres mesures per minimitzar els contagis i de caràcter col·lectiu com distància, separació física o ventilació) informant degudament a les persones treballadores.

Per últim, recordar que encara està pendent la revisió de la Resolució del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ja que segueix vigent la versió publicada al març, i cal que es revisi el marc d’obligacions per les empreses que s’hi conté.