Dilluns 24 de maig entren en vigor les noves mesures sanitàries fins al 6 de juny

El Procicat aprova les noves mesures que amplien l’horari de la restauració i l’aforament en cultura i esport, tenint en compte l'Auto del TSJC

Publicada al DOGC de 22 de maig de 2021 la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 24 de maig de 2021 i la durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Us recordem que continuen vigents els Plans sectorials per fer front a la COVID-19 aprovats en el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 del Govern de Catalunya, i en el que els diferents departaments de la Generalitat han elaborat plans sectorials amb les mesures previstes per a l’etapa de la represa i per a cada un dels seus àmbits competencials.

Resum dels trets més destacables que afecten el sector

HORARIS TANCAMENT

L' 'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 24.00 hores en cas d'activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, i serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA

L'activitat dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials se subjecta a les condicions establertes per a la Restauració

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres en qualsevol cas.

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de sis persones tant a l'interior com en terrasses, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 06:00 hores a les 24:00 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquesta franja horària no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 3 d'aquesta Resolució.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT ( i ANNEX)

ACTIVITATS CULTURALS, D'ESPECTACLES PÚBLICS, RECREATIVES I ESPORTIVES. PARCS I FIRES D’ATRACCIONS

(…) En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals els és d'aplicació el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració a l'apartat 11 d'aquesta Resolució (…)

Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, poden reobrir amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30% i amb subjecció a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

També poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats en els parcs i fires d'atraccions subjectes a les condicions establertes a l'apartat 11 d'aquesta Resolució.

Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 30%. També poden reobrir al públic els serveis complementaris de bar i de restauració subjectes a les condicions establertes per la Restauració.

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL JOC

Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració en els salons de jocs, casinos i sales de bingo, amb subjecció a les condicions establertes a l'apartat 11 d'aquesta Resolució.

CONGRESSOS, CONVENCIONS, FIRES COMERCIALS I FESTES MAJORS

Es pot reprendre la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, amb subjecció, amb caràcter general, a les condicions següents:

a) Que es redueixi l'aforament al 50% de l'autoritzat, amb un nombre màxim d'assistents de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

b) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure i en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, respectant el límit de l'aforament al 50%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.

El desenvolupament de l'activitat en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament una declaració responsable al departament competent 

Es permet celebrar aperitius a peu dret en congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, sempre que compleixin una distància de seguretat de 2 metres entre les taules, que es presentin els aliments en format individual i que segueixin els criteris establerts en el pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Romanen suspeses les festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.