Publicades les noves mesures vigents a partir de dilluns: perímetre comarcal i 2h més per a la Restauració: No en tenim prou

El DOGC d'avui, 6 de febrer de 2021, publica la RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que serà vigent des de les 00:00 hores del dia 8 de febrer fins a les 00:00 hores del dia 22 de febrer de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya

Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca, amb les excepcions justificades previstes

Mesures de restricció de la mobilitat nocturna

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb les excepcions pevistes

Activitats d'hostaleria i restauració

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.

- El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 10:30 hores i de les 13:00 hores a les 16:30 hores.

- Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.

- Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

 

  • L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general
  • La franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració;
  • La franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili.
  • La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.
  • S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
  • En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Vigència

Serà vigent des de les 00:00 hores del dia 8 de febrer fins a les 00:00 hores del dia 22 de febrer de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen

Descarregueu-vos aquí la Resolució