Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic

Es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19

DEPARTAMENT DE SALUT

DOGC núm. 8188, de 29.07.2020

La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, a l'article 18, prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública i la resta de llocs de concurrència pública, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret dels llocs on sigui degudament autoritzat.

Mitjançant aquesta Resolució s’estableix que, en defecte de l'ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

Correspon als ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució . L'incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d'acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC (29 de juliol). El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

Per a més informació, podeu consultar la disposició

Us recordem que totes les mesures i instruccions actualitzades les trobareu al web COVID de l’FMCclassificades per temes. També aquest espai posa a disposició dels adherits un “Recull de notes jurídiques relatives als RDL aprovats pel Govern de l’Estat i als DL aprovats pel Govern de la Generalitat”