Estudi d'optimització energètica al mercat municipal de La Masuca d'Igualada

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi d’optimització energètica del mercat municipal La Masuca d’Igualada, un treball que té com a objectiu avaluar el comportament energètic de l’edifici i definir propostes d’estalvi passives i actives valorades a nivell tècnic, energètic i econòmic. El treball analitza el cost de les propostes plantejades i el període de retorn de la inversió, que varia segons els escenaris i que se situa entre 20.000 i 130.000 euros, amb períodes de retorn que oscil·len entre cinc i vuit anys. Amb aquest treball el municipi disposa d’un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament i amb més confort tèrmic per als usuaris.

L’edifici del mercat es composa de planta baixa, planta altell i dues plantes amb usos diversos, com són les parades del mercat  i espaís auxiliars, oficines, zona d’aparcament i magatzems. Les mesures d’estalvi energètic proposades contemplen mesures en l’enllumenat, substituint les lluminàries actuals per tecnologia LED i instal·lant control d’enceses, millores en la climatització actual i el seu control, instal·lació de més coberta fotovoltaica i per últim millores associades amb el manteniment i la gestió, com l’ajust de la potència contractada.

L’estudi fa referència al fet que es preveu una reforma integral del mercat per al 2023, per  la qual cosa estableix dos escenaris, un a curt termini i un segon, a mig termini. L’escenari a curt termini, amb un període de retorn inferior als cinc anys, contempla la mesura d’optimització de potència, la substitució de lluminàries actuals per tecnologia LED i la instal·lació del nou sistema de control en el sistema de climatització actual. L’escenari a mig termini inclou mesures com el control d’enceses, la nova instal·lació de fotovoltaica a coberta i la millora de manteniment en les instal·lacions de climatització.