L'Ajuntament de Piera impulsa una línia d'ajuts davant la COVID-19 per a empreses i persones autònomes

L’ajut, de fins a 1.500 €, vol ajudar a aquells negocis del municipi que han patit una davallada dràstica de la facturació per la pandèmia

Fins al pròxim 24 de novembre està obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a optar als ajuts per a la reactivació de l’activitat de comerços, empreses i autònoms que impulsa l’Ajuntament de Piera. L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és donar suport a l’activitat econòmica davant dels efectes que ha provocat l’aparició de la pandèmia.

Poden accedir-hi qualsevol persona física o jurídica, amb activitat empresarial, que estiguin legalment constituïts, amb domicili fiscal a Piera, i siguin titulars d'un centre de treball situat en el terme municipal i que a causa de l’aparició de la COVID-19 hagin hagut d’aturar totalment o parcialment la seva activitat. Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica. Un cop avaluades es podrà rebre una subvenció de fins a 1.500 € en funció de les despeses subvencionables que hagin estat justificades.

La documentació que serà necessari aportar és:

1. Còpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica sol·licitant (NIF/CIF/NIE).

2. En el cas de persones jurídiques, còpia de l'escriptura de constitució i acreditació de la representació per actuar en nom de la persona jurídica.

3. Còpia de la declaració censal relativa a l'activitat econòmica que es desenvolupa.

4. Comprovant de pagament del rebut d’autònoms, o de mutualitat de previsió social en el cas de professionals liberals.

5. Contracte de lloguer o títol de propietat del centre de treball, segons sigui el cas.

6. En cas de centre de treball de lloguer, comprovant de pagament.

7. En el cas de tenir treballadors a càrrec seu, adjuntar la Relació Nominal de Treballadors (RNT).

8. Model de comunicació de dades bancàries, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària.

9. Certificats dels organismes corresponents d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb els pagaments a l’Ajuntament.

Per a més informació podeu consultar com a document adjunt l’edicte corresponent a aquestes subvencions.