Norma nova de la mascareta: tenir-la sempre a mà, i posada si no hi ha distància a l'exterior

El BOE d’avui divendres, 25 de juny de 2021, publica el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda

Els canvis que introdueix aquest reial decret llei afecten, principalment, a l'eliminacióde l'ús obligatori de màscares en la via pública i en espais a l'aire lliure. Per això mitjançant aquest reial decret llei es procedeix a modificar l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per a fer efectiva la mesura contemplada.

Es manté, no obstant això, l'obligatorietat de l'ús de la màscara a l'aire lliure, quan es produeixin aglomeracions i no es pugui mantenir una distància mínima de 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents. També continua sent obligatori l'ús de màscara en els mitjans de transport públic, especificant-se que això inclou andanes i estacions de viatgers i telefèrics

«Article 6. Ús obligatori de màscares.

1. Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l'ús de màscares en els següents suposats:

a) En qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic.

b) En qualsevol espai a l'aire lliure en el qual per l'aglomeració de persones, no resulti possible mantenir una distància mínima de 1,5 metres entre aquestes, excepte grups de convivents.

c) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de màscares quan es trobin dins de la seva cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es pugui mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres.

d) En els esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si estan asseguts quan no es pugui mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible en els següents suposats:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

c) En aquells llocs o espais tancats d'ús públic que formin part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reuneixin, com són les institucions per a l'atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reuneixin característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exerceixin les seves funcions, tinguin cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80% amb pauta completa, acreditat per l'autoritat sanitària competent.

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional.

3. L'ús de màscares en centres penitenciaris en els quals hi hagi mobilitat dels interns, tant en exteriors com en espais tancats, es regirà per normes específiques establertes per l'autoritat penitenciària competent.

4. La venda unitària de màscares quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d'higiene adequades que salvaguardin la qualitat del producte.»

Entrada en vigor: El present reial decret llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado», és a dir, dissabte 26 de juny de 2021.

Descarrega't el Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda