La Generalitat anuncia noves restriccions per a la contenció de la covid-19 aplicables a partir del 7 de gener a Catalunya

Us informem que s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/1/2021, de 4  de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre.

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat de restauració, ens permetem destacar-vos els següents apunts:

AFORAMENTS

Terrasses: 100% aforament

Interior dels locals: 30% aforament

OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS - ES PERMET EL CONSUM:

Horari:

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

NO es permeten SOPARS

El Cap de setmana poden obrir amb normalitat, a diferència dells comerços en general

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores i lliurament a domicili fins a les 23:00 hores

 

Pel que fa a l’afectació concreta sobre l’activitat hotelera, ens permetem destacar-vos els següents apunts:

AFORAMENTS

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

En els espais de restauració es poden produir dos supòsits:

- espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

- espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

 

OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS - ES PERMET EL CONSUM:

Horari:

Atenció al client allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

- Sopars – Fins a les 22:00 hores

Atenció al client no allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores i lliurament a domicili fins a les 23:00 hores

Mesures Genèriques de la Restauració:

- Sempre a taula

- Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)

- Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules 

- Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència

- Terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

Ventilació: L’annex 1 d’aquesta Resolució estableix els paràmetres pertinents que s’han de complir per la ventilació dels espais.

 

Excepcions 5 i 6 de gener:

Recordeu que avui i demà, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en 6 persones, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

 

MOBILITAT

Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius especificats al punt 2 d’aquesta Resolució. La limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya queda acotada a l’àmbit municipal, amb les excepcions justificades previstes a l’apartat 2.1.

 

REUNIONS LABORALS

Es poden celebrar activitats laborals de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires comercials.

 

INSPECCIONS

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El trobareu adjunt també amb aquesta Circular.

 

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 18 de gener de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 7 de gener de 2021.