Es publica la Resolució que limita a 6 persones les reunions socials per reduir els contagis per COVID

Avui el DOGC de 26 de setembre de 2020 publica la RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta  limitació és especialment rellevant, ja que s'ha constatat que és en l'àmbit familiar i social on es produeix un important percentatge dels contagis, com a conseqüència de la relaxació en els controls preventius per evitar-los.

D'acord amb aquestes circumstàncies, legals i sanitàries, i sobre la base de l'informe emès el 27 d'agost de 2020 pel director de l'Agència de Salut Pública, mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, es van adoptar mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta Resolució va estendre la limitació a deu persones en les reunions i trobades al conjunt de tot Catalunya, amb una doble finalitat: en primer lloc, intentar controlar la corba de contagis, i aplanar-la i, en segon lloc, intentar evitar que s'haguessin d'adoptar mesures més limitadores dels drets de les persones, com seria haver de procedir a acordar el confinament, total o parcial, amb els evidents perjudicis que suposaria per a les persones i per a l'activitat econòmica.

Amb aquesta mesura es va intentar evitar l'efecte que l'asincronia territorial afavorís desplaçaments de grups de persones cap a on les mesures fossin menys restrictives i incrementés la transmissió o expansió de la pandèmia per tot el territori. Aquest risc es va fer evident des que es van incrementar els cribratges comunitaris i els seus resultats van mostrar que molts dels contagis de la COVID-19 provenen de persones asimptomàtiques, que, en la mesura que no presenten símptomes, fan una vida o activitat normal.

La limitació dels contactes i activitats grupals en el marc de tot el territori de Catalunya s'ha considerat un mesura proporcional, idònia, necessària i justificada amb la finalitat de control de contagis i protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població i específicament dels col·lectius més vulnerables davant la pandèmia.

La Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, inicialment amb una durada de 15 dies, va ser prorrogada, per 15 dies més, per la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, sobre la base de l'informe emès en data 9 de setembre de 2020 pel director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en què va justificar el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

En data 23 de setembre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou informe en què justifica la necessitat de reforçar la limitació que afecta les reunions familiars i socials, que s'estableix en un màxim de sis persones, llevat que es tracti de persones convivents, i sens perjudici de les excepcions establertes en les dues resolucions anteriors, així com l'extensió a l'àmbit de tot Catalunya de la limitació consistent en el fet que en les reunions en espais públics no es permet el consum d'aliments i begudes.

En coherència amb aquesta mesura, escau també limitar a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses. Aquesta mesura s'entén sens perjudici d'altres limitacions establertes a l'activitat d'hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics. Finalitzat el període estival, l'augment de l'activitat laboral i professional i la represa de l'activitat 

-Mesures especials en matèria de salut pública

  • Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per al territori de Catalunya.
  • Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.
  • Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del ConsellInterterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.
  • Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests territoris.

-Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

Així mateix, es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d'hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d'altres limitacions establertes a l'activitat d'hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals, les activitats de culte, actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic.

També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

-Fires i festes majors: Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

-Durada: S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

-Efectes: Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOG: 26 de setembre de 2020

Descarregueu-vos la Resolució