Previsió de condicions per a la reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració

Davant  de la possibilitat que alguns territoris de Catalunya poguessin entrar en FASE I, a partir del proper dilluns 11 de maig, informem, de forma orientativa, de les condicions i mesures de prevenció i higiene que s’han adoptat per a la reobertura de terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració a les illes de Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa d’acord a l’Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En el Capítol IV d’aquesta Ordre s’estableixen les Condicions per a la reobertura de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració (Articles 12, 13 i 14).

Article 12. Reobertura de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració.

1. S'autoritza la reobertura a el públic de les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se a el cinquanta per cent de les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau, agrupacions de taules.

2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa, es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior, respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de vianants en el mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.

3. S'autoritzen les reunions a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració de fins a un màxim de deu persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser acords a el nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

 

Article 13. Mesures d'higiene i /o prevenció en la prestació de servei en terrasses.

En la prestació de servei a les terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració s'han de portar a terme les següents mesures d'higiene i / o prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre.

b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula d'un sol ús. En el cas que això no fos possible, cal evitar l'ús de la mateixa estovalles o estalvis amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis.

c) S'ha de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l'entrada de l'establiment o local, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

d) Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l'empleat que l'utilitza no és sempre el mateix.

e) S'ha d'evitar l'ús de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

f) Els elements auxiliars de el servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o estovalles, entre d'altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

g) S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, portaescuradents, setrilleres i altres estris similars, prioritzant monodosi d’un sol ús o el seu servei a altres formats a petició de client.

h) L'ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, sis vegades a el dia.

 

Article 14. Mesures d'higiene i / o de prevenció per al personal treballador.

1. El titular de l'activitat econòmica que es realitzi a la terrassa de l'establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos que estableix la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi de l'COVID19.

En aquest sentit, s'ha d'assegurar que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats a el nivell de risc, i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó. L'ús de mascaretes serà obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció.

L'anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui amb caràcter habitual o de forma puntual.

2. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat de titular de l'activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegui.

3. S'habilitarà un espai perquè el treballador pugui canviar-se de roba i calçat a l'arribar a el centre de treball i al finalitzar el seu torn abans de sortir de la instal·lació. Aquest espai ha de comptar amb taquilles o, al menys, facilitar un porta-vestits o similar en què els empleats deixin la seva roba i objectes personals.

4. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre s'han de complir, si escau, als vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú.

5. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.