El Govern impulsarà un Pla director per transformar el barri del Rec d'Igualada

El conseller Calvet diu que "el Rec ha de ser viu, incorporant activitat industrial però també altres usos"

·         El Pla director urbanístic (PDU) abordarà al detall la reforma integral de l’antic barri de les adoberies, vetllant per la conservació i reutilització del patrimoni tèxtil, la barreja d’usos i l’entrada de noves activitats econòmiques

·         L’Ajuntament d’Igualada signa l’adhesió a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya, comprometent-se a participar en la definició dels principis que orientaran el desenvolupament urbanístic català les properes dècades

El Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà i impulsarà un Pla director urbanístic (PDU) per abordar al detall la transformació integral del barri del Rec d’Igualada, segons ha anunciat avui el conseller, Damià Calvet, durant una visita a la ciutat. El conseller ha estat acompanyat per l’alcalde, Marc Castells, i pel secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra.
 
El barri del Rec es va originar al voltant del segle XVIII, quan s’hi van instal·lar les adoberies de la pell, aprofitant la proximitat a la sèquia que les proveïa d’aigua. Al llarg del segle XIX també va acollir altres fàbriques, vapors i cotoneres, configurant així el primer barri industrial d’Igualada, situat entre les muralles i el riu. Actualment, però, el Rec pateix un procés de deteriorament, amb àrees parcialment buides i dificultats per a la seva reconversió degut a restriccions del planejament.
 
És per això que, d’acord amb l’Ajuntament, el Departament de TES redactarà un Pla director per fer possible la seva transformació. Els plans directors són instruments de planejament de rang superior al municipal que, per tant, permeten emparar operacions de transformació directes, i amb un alt grau de detall, atès que no només concreten els diversos usos del sòl de l’àmbit que abasten sinó que en regulen l’ordenació.

Imatge

Ubicació del barri del Rec respecte el teixit urbà d'Igualada.

La transformació d’un àmbit tan extens i estratègic com el barri del Rec representa una oportunitat per dur a la pràctica els principis d’urbanisme sostenible que el Departament de TES està treballant per consagrar mitjançant la nova Llei de territori i l’Agenda urbana de Catalunya.
 
La Llei de territori substituirà l’actual legislació urbanística i de planificació i establirà com a principi bàsic la reutilització i reconversió de teixits urbans obsolets per sobre del consum de nou sòl. Pel que fa a l’Agenda urbana de Catalunya, orientarà el desenvolupament urbà de les properes dècades sota principis de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
 
En aquest sentit, el conseller Calvet va explicar que “treballem amb un nou concepte en els hàbitats urbans: un urbanisme sostenible”. “Per a Igualada”, ha afegit, “aquest canvi de mentalitat serà fàcil perquè ja fa temps que treballa amb aquest punt de vista, de créixer de manera sostenible”.
 
 
Encaix urbanístic i barreja d’usos
 
El barri del Rec ocupa un espai central entre el nucli residencial d’Igualada i els municipis veïns de Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. També constitueix la façana urbana al parc fluvial del riu Anoia, on s’han dut a terme diverses actuacions de recuperació ambiental, que es potenciaran amb l’habilitació dels itineraris per a vianants i bicis previstos al Pla director de les Vies Blaves.
 
Topogràficament, la ciutat d’Igualada ocupa tres terrasses paral·leles al riu amb forts desnivells entre elles. El Rec se situa a la terrassa inferior, amb problemes de connectivitat amb la resta de la trama urbana i de discontinuïtat en els accessos al parc fluvial.
 
El nou Pla director que impulsarà el Departament de TES donarà resposta a aquestes mancances per assolir un model d’ordenació global sostenible i integrador, tant pel que fa a la resta d’Igualada com a dins del mateix barri del Rec.
 
Igualment, possibilitarà la barreja d’usos residencials, de serveis i d’activitat econòmica compatible amb l’entorn potenciant la rehabilitació de patrimoni arquitectònic. També es generaran les infraestructures viàries i d’espais lliures que siguin necessàries per garantir la connectivitat rodada i la continuïtat dels recorreguts per a vianants en un entorn urbà de millor qualitat i més amable.
 
Tal com ha explicat Calvet, el Pla que es tirarà endavant “no és un trencament amb res, sinó l’evolució d’aquest barri”. “El Rec ha de ser viu, incorporant activitat industrial però que també li puguem donar altres usos, cosa que ara no passa perquè tot el sòl està qualificat d’industrial”, ha concretat. El conseller ha posat en valor que “amb aquest PDU assentarem les bases de l’urbanisme del futur de tota la ciutat”.
 
Adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda urbana de Catalunya
 
D’altra banda, el conseller ha signat, amb l’alcalde Castells i el secretari Serra, l’adhesió de l’Ajuntament d’Igualada a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya. D’aquesta manera, el consistori es compromet formalment a participar en la definició d’aquests nous principis orientadors del desenvolupament urbà del futur.
 
A hores d’ara, ja s’han adherit a aquesta Declaració, a més dels gairebé 90 membres i observadors que formen l’Assemblea urbana de Catalunya, un total de set ajuntaments (Igualada, Palafrugell, Granollers, Santa Perpètua de la Mogoda, Valls, Cerdanyola del Vallès i Terrassa). També han signat la Declaració els col·legis d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i d’enginyers tècnics d’Obres Públiques, així com la Creu Roja. Tots els ens i entitats que signen l’adhesió a la Declaració s’incorporen com a observadors a l’Assembla urbana de Catalunya.